Daniel-Straub-Realschule

Anleitungen

Nutzung der FILR App (PDF)

FILR Webanwendung hochladen

FILR Webanwendung Android

FILR Webanwendung Apple

FILR Webanwendung Tausch